Регистрация

Помислете навреме за интелектуалната собственост

Автор: Милена Кичашка, DISTINCTA IP Agency 16 август 2016

Идентифицирането, правилното категоризиране и подходящата стратегия за нея са по-скоро инвестиция, отколкото разход

Дори и компании, чиято цел е да създават продукт, който да е свободен за използване, имат нужда от правилно разбиране и третиране на интелектуалната си собственост. Наскоро стана ясно, че Open AI (неправителствена организация за разработка на изкуствен интелект, създадена от Сам Алтмън и Елън Мъск) обмисля да защитава изходните си разработки с патенти или като търговска тайна. В случая идеята не е да осигури монополно право, а по-скоро да осигури контрол върху ценна информация. Тя трябва да се третира с внимание предвид последиците, които могат да настъпят за човечеството, ако се създаде изкуствен интелект, който може да се самоусъвършенства.

Интелектуалната собственост е един от важните активи на всеки бизнес. Според различни данни тя представлява сериозен процент от стойността на всяка компания, а за публично търгуваните компании този процент е над 80. Патентите, авторските права, марките, дизайните и търговските тайни са формите, в които се предоставя определена закрила за всеки интелектуален продукт. Ноу-хау или полезното знание, което една компания притежава, може да бъде запазено като търговска тайна или да бъде защитено с патент. Посланието, което бизнесът отправя към потребители и партньори чрез слогани, кампании, начин на представяне на информацията в сайт или други форми на комуникация, доколкото са оригинални, са обект на авторскоправна защита. Репутацията се обвързва с дадено име или друг отличаващ знак, чрез който продуктите на едно лице се разграничават от продуктите на други лица. Брандовете се защитават като търговски марки, а външният вид на продуктите - като дизайни. Полезното конкурентно знание, посланието, иновациите и репутацията са основата на всеки бизнес, независимо дали произвежда вафли, изготвя софтуерни продукти или търгува с автомобили.

Различни причини и обстоятелства обаче често изместват фокуса на компаниите и анализът и изготвянето на правилна стратегия за защита и управление на интелектуалната собственост или не се случват, или закъсняват.

Цялото време и внимание на новостартиращите компании обикновено са погълнати от задачи като: разработването на продукта, правилното таргетиране и достигането до клиентите, развитието на бранд, продажбите и осигуряването на финансиране за развитие и растеж, изграждането на екип и структурирането на компанията. Несигурността дали идеята ще бъде успешно реализирана, липсата на финансов и времеви ресурс често изместват от приоритетните задачи въпроса за интелектуалната собственост, която компанията създава и ползва.

Старите и добре утвърдени компании, фокусирани върху продажбите, също често пренебрегват интелектуалната си собственост и отлагат момента да я категоризират и защитят. Все още често се смята, че регистрацията на търговска марка, дизайн, патент или защита на метод, ноу-хау или друга ценна информация е ненужно или че може да се осъществи на по-късен етап.

Ненавременното идентифициране и неправилното третиране на интелектуалната собственост може да доведе до много, и то сериозни проблеми. Например:

Вашето "ново" скоро няма да е ново

Ако сте пропуснали момента да защитите вашата иновация, бизнес модел или технология, рискувате да ги загубите като предимство спрямо конкурентите. Те ще са станали общодостъпни и всеки ще може да ги използва.

Да предположим, че сте създали уникален робот на поточна линия, показали сте ги на изложение, но не сте подали заявка за патент навреме. След две години те вече масово се произвеждат и продават от различни компании, а вие нямате полезен ход. Дори да сте създали прекрасен продукт, ако не го защитили с патент или като търговска тайна, той става свободно достъпен. Може да бъде внедрен в производството или произвеждан от конкурентите ви на пазара.

Вашето "ново" може да ви бъде отмъкнато

Марката, под която предлагате продуктите си, също има риск да бъде загубена, ако не бъде защитена навреме. Според българския Закон за марките и географските означения (ЗМГО), правото върху марка принадлежи на първия заявител (чл. 10, ал. 1 от ЗМГО). Тоест, ако ваш конкурент заяви преди вас марка, може да ви забрани да я използвате дори и ако вие сте преди него на пазара. ЗМГО предвижда закрила на правото върху по-ранно използвана нерегистрирана марка, но защитата на това право налага специални процедури (опозиция или заличаване), които ще ви костват време и пари.

От друга страна, може да се окаже, че нарушавате чужди права:

Вашето "ново" всъщност е на някой друг

Ако дейността ви включва технология, име или дизайн, които са монополно право на друг, използването им без разрешение е в нарушение. Използването на чужда интелектуална собственост става след изрично разрешение и обикновено след заплащане на лицензионна такса. В противен случай титулярът на правата може да ви забрани използването, както и да ви осъди за компенсации за претърпени вреди.

Да предположим, че произвеждате лампи, абажури, които сте видели на някаква витрина в списание и формата ви е харесала. Много е вероятно да се окаже, че производителят се е погрижил навреме за своите права, регистрирал е формата като дизайн, а вие, като я имитирате и наподобявате, нарушавате правата му.

Затова е важно да сте направили разбор на интелектуалните продукти, които ползвате – кои са оригинални ваши и кои принадлежат на някой друг и за използването им ви трябва разрешение. Дори и да решите, че ще използвате чужда интелектуална собственост без разрешение, е важно да сте наясно с рисковете, за да не бъдете неприятно изненадани по-късно.

В същото време интелектуалната собственост е нематериален актив на фирмата. Това означава, че той може да бъде отдаван под лицензия, продаван, секюритизиран или използван като особен залог. Освен това е индикатор за нисък риск и потенциал на компанията, който дава предимство при кандидатстване за финансиране или намиране на инвеститор. Идентифицирането, правилното категоризиране и подходящата стратегия за управление на интелектуалната собственост по-скоро подпомагат бизнеса ви. На тях трябва да се гледа повече като на инвестиция, отколкото като на разход.
Екшън план за анализ на интелектуалната собственост

Независимо дали създавате продукт или предлагате услуга, дали сте малка, средна компания или голяма корпорация, в дейността си създавате или ползвате технология, рецепта, метод, имате търговско име, бранд, лого, дизайн, които представляват ваше конкурентно предимство. Ако то е оригинално създадено от вас, вероятно има нужда от мерки за защита, за да остане такова. Ако е чуждо, е добре да сте наясно дали имате право да го използвате и дали сте уредили отношенията си с притежателя му.

Започвайки от избора на фирмено наименование, добре е да проверите първо дали домейн от областта .com или .bg е свободен. Така ще избегнете риска да трябва да избирате по-непопулярно разширение или да видоизменяте фирменото си наименование за домейна. Освен това ще сте проверили дали вече не съществува компания със същото име, което крие рискове от конфликт в бъдеще. В допълнение е добре да бъде проверено дали името, което сте избрали, не е чужда търговска марка. Ако е и се използва за сходни на вашите продукти, отново има риск за проблеми в бъдеще, които може да избегнете отрано.

След като сте минимализирали риска от конфликт с конкуренти, обмислете дали избраното фирмено наименование трябва да се регистрира като търговска марка. Това е препоръчително, когато името е оригинално (не описва дейността на дружеството) и намерението ви е то да бъде изградено като бранд и наложено в съзнанието на потребителя.

Например, ако произвеждате брашно, име като "Завод за брашно" не е отличително и не може да получи регистрация като марка. Добър вариант е име от типа на "Деметра" (древногръцка богиня на плодородието, земеделието и храната).

Следват стоките или услугите, които предлагате или в момента разработвате. Ако самият продукт е иновативен или отличителен, той вероятно подлежи на закрила като патент, полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка или авторско право.

Ако използваната технология, рецепта или метод на дейността са нови за сектора и представляват ваше конкурентно предимство, вероятно също подлежат на закрила като патенти, полезни модели или може да бъдат класифицирани като търговска тайна, за която следва да предприемете съответните мерки с цел запазването й като такава.

След като сте направили разбор на интелектуалната собственост и сте установили с какво разполагате – какво е ваше и какво чуждо, следва да прецените какво да регистрирате сега, кое може да изчака, кое да запазите в тайна и кое няма нужда от защита.

И накрая - отделете внимание и на начина, по който боравите с ценното си знание – включете клаузи за конфиденциалност със служители, консултанти и изпълнители; изисквайте декларации за конфиденциалност от клиенти, инвеститори или компании, на които представяте идеи, разработки и проекти.

Звучи по-сложно, отколкото е на практика. Анализирането и изготвянето на стратегия за управление на интелектуалната ви собственост не отнема много време, а отделените средства са добра инвестиция в бъдещето на бизнеса ви.

Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол Четири компании доминират пазара на концентриран алкохол, а спадът на местните продажби през 2017 г. донякъде се компенсира от силен износ
Николай Бекяров: През 2021 г. пазарът на сладолед спадна до 104 млн. лева Управителят на "Юниливър Айс Крийм България" посочва пред "Капитал", че цените вече са увеличени с 12-20%
Големите вериги имат приходи от 16 млрд. лв., или 1/3 от оборота в търговията на дребно Изследването на ИПИ показва огромни скокове в бизнеса през 2022 г., когато и инфлацията растеше. Във веригите работят над 53 хил. души