Говеждото месо и оризът са най-уязвимите сектори при сключването на споразумения за свободна търговияАвтор: Регал 16 ноември 2016Европейската комисия представи на министрите на земеделието заключенията от проучване на въздействието на 12 бъдещи търговски споразумения върху селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, включително резултати за производствените цени и обеми за изделия, представляващи 30 на сто от износа на ЕС в този отрасъл, съобщи БТА.

Проучването представя възможностите за европейските селскостопански изделия, които се разкриват от световния пазар, като обръща внимание на опасностите за някои селскостопански подотрасли. Доброто познаване на възможните въздействия ще помогне на ЕК при договарянето на споразуменията, се посочва в съобщението на ЕК, цитирано от БТА.

Заради ограниченията на методите на оценка списъкът на селскостопанските изделия, за които проучването представя по-подробен анализ, не е изчерпателен. Възможните ползи за важни изделия с високи заложби за износ като плодове и зеленчуци, вино, зехтин и преработени храни (около 70 на сто от износа от ЕС на храни) - не могат да бъдат подробно оценени количествено; същото се отнася и за ползите от подобрената защита на географските указания.

Оценката се съсредоточава единствено върху последиците, породени от реципрочната либерализация на митата при внос между ЕС и съответните търговски партньори, като не се вземат предвид други разпоредби с икономическо въздействие (например смекчаването на нетарифните мерки, особено на санитарните и фитосанитарните мерки). Извън обхвата на настоящата оценка остава въздействието на мерките, предприети от ЕС за защита на уязвимите подотрасли при осъществяване на търговски сделки, например постоянното използване на ограничените тарифни квоти.

Проучването не представлява предвиждане или прогноза, а е теоретична разработка, която отразява възможното въздействие на успешното сключване на споразуменията, попадащи в неговия обхват.

Износът на селскостопански стоки на ЕС осигурява пряко 1,4 милиона работни места, а други 650 000 работни места в хранително-преработвателната промишленост зависят и от способността за износ. Икономиката на ЕС получава значителни ползи от търговията, както е видно от неотдавнашното споразумение за свободна търговия с Южна Корея.

Проучването показва, че последиците от международните търговски споразумения за селското стопанство и европейската хранително-вкусова промишленост са положителни.

Очакват се значителни печалби за млечните изделия и свинското месо от ЕС - два подотрасъла, които срещаха трудности през последните години и които вече показват признаци на възстановяване. Проучването отчита уязвимост на производството на говеждо месо и ориз, произтичаща както от последиците от търговията, така и от спада на цените на производителите. Степента на въздействие за тези стоки се различава в зависимост от това дали става въпрос за "амбициозния сценарий" (пълно либерализиране на 98,5 на сто от стоките и частични съкращения на митата от 50 на сто за останалите изделия) или "по-консервативния сценарий" (на пълно либерализиране на 97 на сто от стоките и 25 на сто съкращения на митата за останалите изделия), изложени в проучването.

Резултатите от проучването потвърждават, че сегашният подход на ЕС за ограничаване на либерализацията на вноса на "чувствителни" селскостопански стоки във всички търговски преговори е правилен. При постигнатото неотдавна споразумение с Канада ЕС ще премахне 92,2 на сто от селскостопанските си мита при влизането в сила на споразумението (като процентът ще достигне 93,8 на сто след седем години). Тарифните квоти за говеждо месо по споразумението с Канада възлизат на 45 838 тона и ще бъдат приведени в действие през следващите 5 години. Това се равнява на около 0,6 на сто от общото потребление в ЕС. Друг пример е оризът - с търговското споразумение с Виетнам ЕС само частично ще се либерализира вносът на ориз, като тарифните квоти за тази култура представляват около 8 процента от общия внос на ЕС; две трети от тях ще бъде за ориз, който не се произвежда в ЕС, или ще бъде допълнително преработен в оризовата промишленост в Европа.